Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:02
Bir unvan elde etmek için
güvenebileceðiniz baþlýca kiþi odur.

:31:09
Ben birini korumam altýna aldým mý
Bay Lyndon, o kiþi güvende demektir.

:31:14
Artýk onlarla ilgili bir sorun kalmamýþtýr.
:31:17
Benim dostlarým en iyi kiþilerdir.
En erdemlileri demek istemiyorum...

:31:23
ya da elbette ki en erdemsiz olanlar,
ya da en zekiler...

:31:26
ya da en aptallar,
en zengin ya da en asil olanlar deðil.

:31:30
Ama en iyiler.
:31:31
Kýsacasý haklarýnda hiç þüphe olmayanlar.
:31:36
Ne kadar zaman alacaðýný söyleyemem.
:31:40
Takdir edersiniz ki, kolay bir mesele deðil.
:31:43
Ama topraklarý ve yýlda 30.000 sterlin
geliri olan her centilmen...

:31:48
bir unvana sahip olmalýdýr.
:31:54
O sýrada arkamda
hiç tanýmadýðým biri duruyordu.

:31:58
Ona baktým, bana dedi ki:
:32:01
''Affedersiniz efendim, bana söyler misiniz,
Lord Wendover hayatta mý öldü mü?''

:32:08
O kadar þaþmýþtým ki,
ne diyeceðimi bilemedim.

:32:11
Sonra kafam kýzdý, ona ''öldü'' dedim.
:32:14
O unvaný elde etmeye uðraþmak,
Barry'nin en talihsiz çabalarýndan biriydi.

:32:21
Bu uðurda büyük fedakarlýklarda bulundu.
:32:25
Saða sola sürüyle para ve elmas saçtý.
:32:29
Deðerinin on katýna topraklar...
:32:32
korkunç fiyatlara tablolar
ve sanat eserleri satýn aldý.

:32:38
Ona davasýnda yardýmcý olacak dostlara
davetler verdi.

:32:42
Bunlarýn tümü Majestelerinin çevresindendi,
yardýmcý olabilirlerdi.

:32:47
Size söyleyeyim, bol bol da rüþvet verildi.
Hem de yüksek yerlere.

:32:54
Bunlar, Majestelerine o kadar yakýn
insanlardý ki, hangi asilzadelerin...

:32:59
bu rüþvetlere
tenezzül ettiðini bilseniz þaþardýnýz.


Önceki.
sonraki.