Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:01
''Affedersiniz efendim, bana söyler misiniz,
Lord Wendover hayatta mý öldü mü?''

:32:08
O kadar þaþmýþtým ki,
ne diyeceðimi bilemedim.

:32:11
Sonra kafam kýzdý, ona ''öldü'' dedim.
:32:14
O unvaný elde etmeye uðraþmak,
Barry'nin en talihsiz çabalarýndan biriydi.

:32:21
Bu uðurda büyük fedakarlýklarda bulundu.
:32:25
Saða sola sürüyle para ve elmas saçtý.
:32:29
Deðerinin on katýna topraklar...
:32:32
korkunç fiyatlara tablolar
ve sanat eserleri satýn aldý.

:32:38
Ona davasýnda yardýmcý olacak dostlara
davetler verdi.

:32:42
Bunlarýn tümü Majestelerinin çevresindendi,
yardýmcý olabilirlerdi.

:32:47
Size söyleyeyim, bol bol da rüþvet verildi.
Hem de yüksek yerlere.

:32:54
Bunlar, Majestelerine o kadar yakýn
insanlardý ki, hangi asilzadelerin...

:32:59
bu rüþvetlere
tenezzül ettiðini bilseniz þaþardýnýz.

:33:06
Bu, Ludovico Cordi'nin bir eseri...
:33:09
Alessandro Allori'nin öðrencilerinden.
:33:13
1605 yýlýndan kalma...
:33:16
ve ''Büyücülerin Tapýnmasý''ný gösteriyor.
:33:21
Çok güzel.
:33:23
Evet.
:33:25
Mavi rengi ne kadar güzel kullanmýþ.
:33:29
Evet, çok güzel.
:33:33
Bunun fiyatý nedir?
:33:37
Bu en iyi resimlerimden biri.
:33:40
Ama eðer gerçekten hoþunuza gittiyse,
eminim anlaþabiliriz.

:33:58
Lord Wendover, Majesteleri.

Önceki.
sonraki.