Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:04
ama parayý elinde tutmaktan acizdi.
:35:07
Zira bir adamýn servete ulaþmasýný saðlayan
nitelik ve güdüler...

:35:12
çoðu zaman sonradan
mahvolmasýnýn da sebebidir.

:35:17
Þimdi de asalet ve mal mülkün
kötü yan etkileri olan...

:35:22
can sýkýcý sorumluluklarýn altýnda eziliyordu.
:35:26
Artýk hayatý...
:35:28
avukatlara ve tefecilere yazýlan
mektup müsvetteleri...

:35:33
dekoratörler ve aþçýlarla...
:35:35
bitmek bilmeyen mektuplaþmalar olmuþtu.
:36:02
Beyler, sizi birkaç dakika yalnýz býrakacaðým.
Siz çalýþmaya devam edin.

:36:06
Peki efendim.
:36:25
Bully.
:36:30
Þu ne demek...
:36:33
''zahmetli''?
:36:38
Bryan, gördüðün gibi çalýþýyorum.
:36:43
Ama ne demek?
:36:49
''Güç gerektiren iþ'' demek.
:36:58
''Dörtgen'' ne demek?

Önceki.
sonraki.