Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:06
Dörtgen, kare ya da dikdörtgen gibi
dört kenarlý þekillerdir.

:37:11
Þimdi lütfen sessiz ol da,
ben de iþime bakayým.

:37:29
Bryan, lütfen sessiz ol!
:37:36
Kalemimi gördün mü?
:37:41
Hayýr, görmedim.
:37:57
Bryan, lütfen bu kadar gürültü çýkarma.
:38:04
O benim kalemim.
:38:05
Hayýr, deðil.
:38:06
Öyle. O benim kalemim!
:38:08
Bütün sabah elimdeydi.
:38:10
Benim kalemim!
:38:11
Bak, susar mýsýn artýk!
:38:13
Benim kalemim!
:38:16
Sana bir ders vereceðim.
:38:20
Burada neler oluyor?
:38:24
Sana bu çocuða
asla el kaldýrmamaný söylemiþtim.

:38:29
Bir.
:38:34
Ýki.
:38:49
Altý.
:38:57
Hepsi bu kadar mý Bay Redmond Barry?

Önceki.
sonraki.