Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:06
Rozbif çok güzel Lordum.
:45:29
Merhaba Neville. Nasýlsýn?
:45:31
Ah Barry. Merhaba.
:45:33
Bakýyorum da yalnýzsýn. Bana katýlsana.
:45:36
Saðol Barry, çok naziksin, ama...
:45:40
birini bekliyorum.
:45:43
Ne yazýk! Leydi Lyndon'la ben
seni bu aralar çok özlüyoruz.

:45:47
Lütfen Leydi Lyndon'a selamýmý ilet.
:45:50
Þu aralar çok meþgul olduðumu,
fazla insan içine çýkamadýðýmý söyle.

:45:53
Söylerim.
:45:55
Gelecek ayýn sekizinde
bir kaðýt oyunu partisi veriyoruz.

:45:59
Leydi Wendover'la seni de bekleriz.
:46:02
Programýma bir bakarým,
ama galiba o akþam iþim var.

:46:07
Umarým iþin yoktur.
Seni yeniden görmek isteriz.

:46:11
Gelip gelemeyeceðimi bildiririm.
:46:14
Haberini bekleyeceðim.
Seni yeniden görmek ne güzel.

:46:22
Barry, Lord Bullingdon'ý öldürmüþ olsaydý...
:46:24
kentte ve taþrada peþini býrakmayan...
:46:29
böylesi bir soðukluða ve kýnamaya
maruz kalmazdý.

:46:33
Dostlarý onu terk etti.
:46:36
Üvey oðluna zalimce davrandýðýna dair
efsane büyüdü.

:46:49
Artýk faturalar çýð gibi büyüyordu.
:46:54
Evlilik yýllarý boyunca birikip durmuþ
ve þimdi alacaklýlarýn...

:46:57
söz birliði etmiþçesine
alelacele yolladýðý onca fatura.


Önceki.
sonraki.