Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:02
Programýma bir bakarým,
ama galiba o akþam iþim var.

:46:07
Umarým iþin yoktur.
Seni yeniden görmek isteriz.

:46:11
Gelip gelemeyeceðimi bildiririm.
:46:14
Haberini bekleyeceðim.
Seni yeniden görmek ne güzel.

:46:22
Barry, Lord Bullingdon'ý öldürmüþ olsaydý...
:46:24
kentte ve taþrada peþini býrakmayan...
:46:29
böylesi bir soðukluða ve kýnamaya
maruz kalmazdý.

:46:33
Dostlarý onu terk etti.
:46:36
Üvey oðluna zalimce davrandýðýna dair
efsane büyüdü.

:46:49
Artýk faturalar çýð gibi büyüyordu.
:46:54
Evlilik yýllarý boyunca birikip durmuþ
ve þimdi alacaklýlarýn...

:46:57
söz birliði etmiþçesine
alelacele yolladýðý onca fatura.

:47:01
Toplam miktar dehþet vericiydi.
:47:05
Artýk Barry faturalardan, borçlardan,
ipotekler ve sigortalardan...

:47:10
ve bunlara baðlý bütün kötü þeylerden
oluþan içinden çýkýlmaz bir kapana kýsýlmýþtý.

:47:16
Leydi Lyndon'ýn gelirinin neredeyse tamamý
bu borçlarý ödemek üzere...

:47:20
harcanýyordu.

Önceki.
sonraki.