Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:01
Toplam miktar dehþet vericiydi.
:47:05
Artýk Barry faturalardan, borçlardan,
ipotekler ve sigortalardan...

:47:10
ve bunlara baðlý bütün kötü þeylerden
oluþan içinden çýkýlmaz bir kapana kýsýlmýþtý.

:47:16
Leydi Lyndon'ýn gelirinin neredeyse tamamý
bu borçlarý ödemek üzere...

:47:20
harcanýyordu.
:48:10
Sence bu güzel mi?
:48:11
Mükemmel.
:48:13
Bu kim?
:48:14
Duvarda bir tavuskuþu.
:48:18
Ne diyor?
:48:20
Bu kuþu dün gördüm.
:48:27
O kim?
:48:29
Annem arabasýnda.
:48:32
Londra'ya mý gidiyor?
:48:34
Bilmiyorum.
:48:42
Barry'nin hatalarý olmuþtu...
:48:45
ama hiç kimse iyi ve þefkatli
bir baba olmadýðýný söyleyemezdi.

:48:51
Oðlunu körü körüne seviyordu.
:48:55
Ondan bir þey esirgemiyordu.
:48:58
Oðlu için ne büyük umutlar beslediðini...

Önceki.
sonraki.