Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:10
Sence bu güzel mi?
:48:11
Mükemmel.
:48:13
Bu kim?
:48:14
Duvarda bir tavuskuþu.
:48:18
Ne diyor?
:48:20
Bu kuþu dün gördüm.
:48:27
O kim?
:48:29
Annem arabasýnda.
:48:32
Londra'ya mý gidiyor?
:48:34
Bilmiyorum.
:48:42
Barry'nin hatalarý olmuþtu...
:48:45
ama hiç kimse iyi ve þefkatli
bir baba olmadýðýný söyleyemezdi.

:48:51
Oðlunu körü körüne seviyordu.
:48:55
Ondan bir þey esirgemiyordu.
:48:58
Oðlu için ne büyük umutlar beslediðini...
:49:02
gelecekteki baþarýlarýný
ve hayattaki yerini düþünerek...

:49:06
nasýl bin bir tatlý hayale daldýðýný
anlatmak imkansýz.

:49:12
Ama kader bir kez kararýný vermiþti,
arkasýnda soyundan kimseyi býrakamayacaktý.

:49:17
Hayatý sona ererken...
:49:20
fakir, yalnýz...
:49:22
ve çocuksuz olacaktý.
:49:32
Baba.
:49:34
Evet Bryan?
:49:35
Bana bir at alýr mýsýn?
:49:37
At mý alayým?
:49:39
Evet baba.
:49:41
Ýþte küçük Julia var ya.
:49:42
O midilli, ben gerçek bir at istiyorum.
:49:46
O zaman seninle ava gelebilirim.
:49:48
Adam oldun da ava mý geleceksin?
:49:50
Evet!
:49:51
Jonathan Plunkett benden sadece
bir yaþ büyük, ama babasýyla ata biniyor.

:49:57
Bunu bir düþüneyim.
:49:59
Ne olursun evet de.
Dünyada en çok bir atým olmasýný istiyorum.


Önceki.
sonraki.