Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:02
gelecekteki baþarýlarýný
ve hayattaki yerini düþünerek...

:49:06
nasýl bin bir tatlý hayale daldýðýný
anlatmak imkansýz.

:49:12
Ama kader bir kez kararýný vermiþti,
arkasýnda soyundan kimseyi býrakamayacaktý.

:49:17
Hayatý sona ererken...
:49:20
fakir, yalnýz...
:49:22
ve çocuksuz olacaktý.
:49:32
Baba.
:49:34
Evet Bryan?
:49:35
Bana bir at alýr mýsýn?
:49:37
At mý alayým?
:49:39
Evet baba.
:49:41
Ýþte küçük Julia var ya.
:49:42
O midilli, ben gerçek bir at istiyorum.
:49:46
O zaman seninle ava gelebilirim.
:49:48
Adam oldun da ava mý geleceksin?
:49:50
Evet!
:49:51
Jonathan Plunkett benden sadece
bir yaþ büyük, ama babasýyla ata biniyor.

:49:57
Bunu bir düþüneyim.
:49:59
Ne olursun evet de.
Dünyada en çok bir atým olmasýný istiyorum.

:50:06
Düþüneceðim.
:50:07
Teþekkürler baba. Teþekkürler!
:50:14
Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
:50:16
100 gine.
:50:19
Güzel bir at, ama bence bu kadar etmez.
:50:23
75 gine daha makul bir fiyat gibi.
:50:27
80 gineye veririm, bir þilin aþaðýsý olmaz.
:50:32
5 gine iki centilmeni içkilerinden alýkoymamalý.
Tamam, 80 olsun.

:50:36
Oldu efendim.
:50:38
Atý Doolan'ýn çiftliðine götür.
Biraz alýþtýrma yaptýrsýnlar.

:50:43
Bryan'ýn doðum günü için olduðunu söyle,
sürpriz olmasýný istiyorum.

:50:46
Bunu sen de unutma.

Önceki.
sonraki.