Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:17
Rahatsýz ettim, kusura bakmayýn Bay Lyndon...
:53:19
ama galiba Bay Bryan sözünüzden çýkmýþ...
:53:22
ve Doolan'ýn çiftliðine gitmiþ.
:53:25
Bu sabah odasýna gittiðimde, yataðý boþtu.
:53:29
Aþçýlardan biri gün aðarýrken
onu avluda görmüþ.

:53:32
Onun gittiðini görmedin mi?
:53:34
Herhalde ben uyurken odamdan geçip gitmiþ.
:54:09
Aman Tanrým! Neler oldu?
:54:13
Çocuðun çayýrda ata bindiðini
fark ettim efendim...

:54:16
Tepinip duran atý idare edemiyordu.
:54:22
Hayvan birdenbire ileri atýlýp þaha kalktý,
çocukcaðýz yere düþtü.

:54:29
Ah Bryan, neden sözümü dinlemedin?
:54:33
Özür dilerim baba.
:54:35
Beni kýrbaçlamayacaksýn, deðil mi?
:54:40
Hayýr caným.
:54:43
Seni kýrbaçlamam.
:54:48
Atýmý al ve tam hýz Doktor Broughton'a git.
:54:53
Söyle ona, ne yapýyor olursa olsun,
derhal gelmesi lazým. Anladýn mý?


Önceki.
sonraki.