Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:09
Aman Tanrým! Neler oldu?
:54:13
Çocuðun çayýrda ata bindiðini
fark ettim efendim...

:54:16
Tepinip duran atý idare edemiyordu.
:54:22
Hayvan birdenbire ileri atýlýp þaha kalktý,
çocukcaðýz yere düþtü.

:54:29
Ah Bryan, neden sözümü dinlemedin?
:54:33
Özür dilerim baba.
:54:35
Beni kýrbaçlamayacaksýn, deðil mi?
:54:40
Hayýr caným.
:54:43
Seni kýrbaçlamam.
:54:48
Atýmý al ve tam hýz Doktor Broughton'a git.
:54:53
Söyle ona, ne yapýyor olursa olsun,
derhal gelmesi lazým. Anladýn mý?

:55:07
Doktorlar çaðrýldý.
:55:09
Ama kötücül, yenilmez bir düþmanla
mücadelede doktor ne iþe yarar ki?

:55:15
Gelenler yalnýzca zavallý çocuðun durumunun
ümitsizliðini doðrulayabildi.

:55:22
Çocuk iki gün daha yaþadý.
:55:26
Hiç deðilse acý çekmediðini bilmek
hazin bir teselliydi.

:55:40
Baba.
:55:43
Ben ölecek miyim?
:55:51
Hayýr yavrum, ölmeyeceksin. Ýyileþeceksin.

Önceki.
sonraki.