Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:07
Doktorlar çaðrýldý.
:55:09
Ama kötücül, yenilmez bir düþmanla
mücadelede doktor ne iþe yarar ki?

:55:15
Gelenler yalnýzca zavallý çocuðun durumunun
ümitsizliðini doðrulayabildi.

:55:22
Çocuk iki gün daha yaþadý.
:55:26
Hiç deðilse acý çekmediðini bilmek
hazin bir teselliydi.

:55:40
Baba.
:55:43
Ben ölecek miyim?
:55:51
Hayýr yavrum, ölmeyeceksin. Ýyileþeceksin.
:56:00
Ama ellerim dýþýnda
hiçbir yerimi hissetmiyorum.

:56:07
Bu vücudumun bir kýsmýnýn zaten öldüðü
anlamýna mý geliyor?

:56:19
Hayýr yavrum, oralar atýn seni incittiði yerler.
:56:25
Ama iyileþeceksin.
:56:32
Baba, ölürsem cennete mi giderim?
:56:41
Tabii ki yavrum...
:56:45
ama ölmeyeceksin.
:56:51
Anne, elini ver bana.

Önceki.
sonraki.