Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:03
Baba, sen de elini ver.
:57:11
Ýkiniz de bana bir söz verir misiniz?
:57:17
Evet.
:57:20
Bir daha öyle kavga etmeyeceðinize söz verin.
:57:24
Birbirinizi seveceksiniz.
:57:26
Böylece hepimiz cennette
yeniden buluþabiliriz.

:57:31
Çünkü Bullingdon oraya kavgacýlarýn
asla gidemeyeceðini söyledi.

:57:44
Söz veriyoruz.
:57:49
Bana kale hikayesini anlatýr mýsýn?
:57:54
Tabii.
:58:00
Kaleye týrmandýk.
:58:05
Önce ben duvardan atladým,
sonra adamlarým peþimden atladý.

:58:12
Tam 23 tane dev gibi öfkeli adam...
:58:16
kýlýç ve tabancalarla,
adam boðazlayarak kaleye düþüverince...

:58:22
Fransýzlarýn suratýný görecektin.
:58:27
Üç dakika içinde...
:58:32
arkamýzda...
:58:44
''Ýsa ona dedi: 'Diriliþ ve hayat benim.
:58:49
'''Bana iman eden, ölmüþ olsa da...
:58:54
'''yine de yaþar.
:58:57
'''Ve kim yaþar ve bana iman ederse...

Önceki.
sonraki.