Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:00
Kaleye týrmandýk.
:58:05
Önce ben duvardan atladým,
sonra adamlarým peþimden atladý.

:58:12
Tam 23 tane dev gibi öfkeli adam...
:58:16
kýlýç ve tabancalarla,
adam boðazlayarak kaleye düþüverince...

:58:22
Fransýzlarýn suratýný görecektin.
:58:27
Üç dakika içinde...
:58:32
arkamýzda...
:58:44
''Ýsa ona dedi: 'Diriliþ ve hayat benim.
:58:49
'''Bana iman eden, ölmüþ olsa da...
:58:54
'''yine de yaþar.
:58:57
'''Ve kim yaþar ve bana iman ederse...
:59:02
'''ebediyen ölmez.'
:59:06
''Ben ise bilirim ki, Kurtarýcým diridir...
:59:09
''ve dünyanýn son gününde topraðýn
üzerinde dikilecektir.

:59:13
''Ve kurtlar derimi kemirip
bu gövdeyi yok etse de...

:59:18
''o zaman ruhumda Allah'ý göreceðim.
:59:23
''Ben onu kendimden yana göreceðim,
ve gözlerim onu görecek...

:59:28
''baþka kimseyi deðil.
:59:32
''Bu dünyaya bir þey getirmedik...
:59:35
''ve hiçbir þeyi de yanýmýzda götüremeyiz.
:59:39
''Yüce Rab verdi ve Yüce Rab geri aldý.
:59:45
''Rabbin ismi mübarek olsun.''

Önceki.
sonraki.