Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:02
'''ebediyen ölmez.'
:59:06
''Ben ise bilirim ki, Kurtarýcým diridir...
:59:09
''ve dünyanýn son gününde topraðýn
üzerinde dikilecektir.

:59:13
''Ve kurtlar derimi kemirip
bu gövdeyi yok etse de...

:59:18
''o zaman ruhumda Allah'ý göreceðim.
:59:23
''Ben onu kendimden yana göreceðim,
ve gözlerim onu görecek...

:59:28
''baþka kimseyi deðil.
:59:32
''Bu dünyaya bir þey getirmedik...
:59:35
''ve hiçbir þeyi de yanýmýzda götüremeyiz.
:59:39
''Yüce Rab verdi ve Yüce Rab geri aldý.
:59:45
''Rabbin ismi mübarek olsun.''
1:00:32
Barry'nin acýsý avutulamazdý.
1:00:36
Tek teselliyi içki þiþelerinde buluyordu.
1:00:43
Bu kötü günlerinde
ona sadýk kalan tek kiþi annesiydi.

1:00:49
Pek çok gece, Barry onun gösterdiði ilginin
bilincinde deðilken...

1:00:53
annesi onu yataðýna taþýtýyordu.

Önceki.
sonraki.