Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:32
Barry'nin acýsý avutulamazdý.
1:00:36
Tek teselliyi içki þiþelerinde buluyordu.
1:00:43
Bu kötü günlerinde
ona sadýk kalan tek kiþi annesiydi.

1:00:49
Pek çok gece, Barry onun gösterdiði ilginin
bilincinde deðilken...

1:00:53
annesi onu yataðýna taþýtýyordu.
1:01:01
''Ey kutsal Efendimiz...
1:01:03
''lütufkar Babamýz
ve bütün iyiliklerin kaynaðý Tanrýmýz.

1:01:06
''Sana yalvarýrýz, þu acý çeken kuluna...
1:01:10
''biraz acý, merhamet et.
1:01:13
''Ona zor bir alýnyazýsýný layýk görmüþsün.
1:01:15
''Eski günahlarýnýn kefaretini ödetiyorsun.''
1:01:18
Zaten dayanýksýz bir bünyesi olan...
1:01:22
sinirleri zayýf Leydi Hazretleri...
1:01:24
kendini dine öyle bir vakfetti ki,
bazen aklýný oynattýðýný sanabilirdiniz.

1:01:54
Artýk Hackton Þatosunda hüküm süren
kederli hava içinde...

1:01:58
evin ve Lyndon topraklarýnýn idaresi...

Önceki.
sonraki.