Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:01
''Ey kutsal Efendimiz...
1:01:03
''lütufkar Babamýz
ve bütün iyiliklerin kaynaðý Tanrýmýz.

1:01:06
''Sana yalvarýrýz, þu acý çeken kuluna...
1:01:10
''biraz acý, merhamet et.
1:01:13
''Ona zor bir alýnyazýsýný layýk görmüþsün.
1:01:15
''Eski günahlarýnýn kefaretini ödetiyorsun.''
1:01:18
Zaten dayanýksýz bir bünyesi olan...
1:01:22
sinirleri zayýf Leydi Hazretleri...
1:01:24
kendini dine öyle bir vakfetti ki,
bazen aklýný oynattýðýný sanabilirdiniz.

1:01:54
Artýk Hackton Þatosunda hüküm süren
kederli hava içinde...

1:01:58
evin ve Lyndon topraklarýnýn idaresi...
1:02:02
düzen duygusu ve titizliðiyle...
1:02:06
koca malikaneyi çekip çeviren
Bayan Barry'ye kaldý.

1:02:20
Beni mi görmek istediniz Madam?
1:02:23
Evet Peder. Lütfen oturun.
1:02:30
Daha sonra konuþmak istediðim
bazý meseleler var Graham...

1:02:33
ama þimdi Leydi Hazretlerine gidip...
1:02:35
þu kaðýtlarý imzalatýr mýsýnýz?
1:02:38
Tabii madam.
1:02:52
Peder Runt...
1:02:54
herhalde söylememe gerek yok,
ailenin yaþadýðý son trajediden sonra...

1:02:58
burada bir öðretmenin hizmetlerine
artýk gerek kalmadý.


Önceki.
sonraki.