Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:02
düzen duygusu ve titizliðiyle...
1:02:06
koca malikaneyi çekip çeviren
Bayan Barry'ye kaldý.

1:02:20
Beni mi görmek istediniz Madam?
1:02:23
Evet Peder. Lütfen oturun.
1:02:30
Daha sonra konuþmak istediðim
bazý meseleler var Graham...

1:02:33
ama þimdi Leydi Hazretlerine gidip...
1:02:35
þu kaðýtlarý imzalatýr mýsýnýz?
1:02:38
Tabii madam.
1:02:52
Peder Runt...
1:02:54
herhalde söylememe gerek yok,
ailenin yaþadýðý son trajediden sonra...

1:02:58
burada bir öðretmenin hizmetlerine
artýk gerek kalmadý.

1:03:04
Para konusunda önemli sýkýntýlarýmýz da
olduðu için...

1:03:08
korkarým ki istemeye istemeye...
1:03:12
ayrýlmanýzý rica etmem gerek.
1:03:20
Madam, içinde bulunduðunuz
ruh halini anlýyorum.

1:03:24
Maaþým konusunda tasalanmanýza da
gerek yok, bundan seve seve vazgeçerim.

1:03:30
Ama Leydi Hazretlerini þu halde býrakmam
söz konusu olamaz.

1:03:38
Bunu size söylemekten esef duyuyorum...
1:03:41
ama bence onun þu durumunun sorumlusu
büyük oranda sizsiniz.

1:03:47
Ne kadar çabuk ayrýlýrsanýz,
o da o kadar çabuk iyileþir.

1:03:55
Madam, saygýda kusur etmek istemem ama...
1:03:58
ben yalnýzca Leydi Hazretlerinden
talimat alýrým.


Önceki.
sonraki.