Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:04
Para konusunda önemli sýkýntýlarýmýz da
olduðu için...

1:03:08
korkarým ki istemeye istemeye...
1:03:12
ayrýlmanýzý rica etmem gerek.
1:03:20
Madam, içinde bulunduðunuz
ruh halini anlýyorum.

1:03:24
Maaþým konusunda tasalanmanýza da
gerek yok, bundan seve seve vazgeçerim.

1:03:30
Ama Leydi Hazretlerini þu halde býrakmam
söz konusu olamaz.

1:03:38
Bunu size söylemekten esef duyuyorum...
1:03:41
ama bence onun þu durumunun sorumlusu
büyük oranda sizsiniz.

1:03:47
Ne kadar çabuk ayrýlýrsanýz,
o da o kadar çabuk iyileþir.

1:03:55
Madam, saygýda kusur etmek istemem ama...
1:03:58
ben yalnýzca Leydi Hazretlerinden
talimat alýrým.

1:04:04
Peder Runt...
1:04:06
Leydi Hazretleri kimseye talimat verecek
durumda deðil.

1:04:12
Oðlum, acýsýný unutup dünyevi meselelere
dönecek duruma gelene dek...

1:04:15
Hackton Þatosunun iþlerini yürütmek için
beni görevlendirdi.

1:04:21
Sorumluluk bendeyken...
1:04:22
talimatlarý da benden alýrsýnýz.
1:04:26
Benim tek endiþem Leydi Lyndon'dýr.
1:04:31
Madam...
1:04:34
sizin tek endiþeniz Leydi Hazretlerinin imzasý.
1:04:39
Siz ve oðlunuz iyi bir aile servetini eritmeyi
neredeyse baþardýnýz.

1:04:44
Geriye kalan az miktar da...
1:04:46
Leydi Hazretlerini kendi evinde
tutsak etmenize baðlý.

1:04:50
Peder Runt...
1:04:52
bu mesele burada kapanmýþtýr.
1:04:56
Eþyalarýnýzý toplayýp
yarýn buradan gideceksiniz.


Önceki.
sonraki.