Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:04
Peder Runt...
1:04:06
Leydi Hazretleri kimseye talimat verecek
durumda deðil.

1:04:12
Oðlum, acýsýný unutup dünyevi meselelere
dönecek duruma gelene dek...

1:04:15
Hackton Þatosunun iþlerini yürütmek için
beni görevlendirdi.

1:04:21
Sorumluluk bendeyken...
1:04:22
talimatlarý da benden alýrsýnýz.
1:04:26
Benim tek endiþem Leydi Lyndon'dýr.
1:04:31
Madam...
1:04:34
sizin tek endiþeniz Leydi Hazretlerinin imzasý.
1:04:39
Siz ve oðlunuz iyi bir aile servetini eritmeyi
neredeyse baþardýnýz.

1:04:44
Geriye kalan az miktar da...
1:04:46
Leydi Hazretlerini kendi evinde
tutsak etmenize baðlý.

1:04:50
Peder Runt...
1:04:52
bu mesele burada kapanmýþtýr.
1:04:56
Eþyalarýnýzý toplayýp
yarýn buradan gideceksiniz.

1:05:18
Aman Tanrým, imdat! Ýmdat!
1:05:24
Bütün bunlar olurken...
1:05:27
Leydi Hazretleri zehir içerek
kendini öldürmeye kalktý.

1:05:32
Yuttuðu az miktar zehirle...
1:05:36
sadece hastalanmasýna raðmen...
1:05:39
bu olay,
uzun zamandýr unutulmuþ olan birinin...

1:05:43
devreye girmesine yol açtý.
1:05:45
Aman Tanrým!

Önceki.
sonraki.