Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:18
Aman Tanrým, imdat! Ýmdat!
1:05:24
Bütün bunlar olurken...
1:05:27
Leydi Hazretleri zehir içerek
kendini öldürmeye kalktý.

1:05:32
Yuttuðu az miktar zehirle...
1:05:36
sadece hastalanmasýna raðmen...
1:05:39
bu olay,
uzun zamandýr unutulmuþ olan birinin...

1:05:43
devreye girmesine yol açtý.
1:05:45
Aman Tanrým!
1:06:19
Eðer annem ölseydi...
1:06:21
bunda biraz benim de sorumluluðum olurdu.
1:06:24
Sanki zehri ona zorla ben içirmiþim gibi.
1:06:28
Ailemizin adýndan hiç silinmeyecek
bir lekedir bu.

1:06:32
Korkaklýðým ve zayýflýðým yüzünden...
1:06:37
Barry'lerin üstümüzde vahþice ve cahilce...
1:06:40
baský kurmasýna göz yumdum.
1:06:43
Bu da annemi kolu kanadý kýrýk býraktý.
1:06:46
Aile servetimizin de
müsrifçe eritilmesine neden oldu.

1:06:54
Dostlarým bana yakýnlýk gösteriyor,
ama biliyorum ki...


Önceki.
sonraki.