Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:45
Bay Lyndon...
1:10:47
bunlar birbirinin eþi bir çift tabanca.
Gördüðünüz gibi...

1:10:50
yardýmcýnýz birini doldurdu,
ötekini de ben doldurdum.

1:10:54
Bunlar Lord Bullingdon'a ait olduðuna göre,
dilediðinizi seçebilirsiniz.

1:11:06
Lord Bullingdon.
1:11:16
Þimdi beyler, ilk atýþý kimin yapacaðýný
tespit etmek üzere...

1:11:20
havaya bir para atacaðým.
1:11:22
Hakarete uðrayan taraf olarak, yazý mý tura mý
seçmek Lord Bullingdon'ýn hakký.

1:11:27
Ýkiniz de kabul ediyor musunuz?
1:11:32
Evet.
1:11:35
Eðer Lord Bullingdon kazanýrsa,
ilk atýþý o yapacak.

1:11:40
Kaybederse, Bay Lyndon ilk atýþý yapacak.
1:11:46
Ýyice anlaþýldý mý?
1:11:56
Ne diyorsunuz Lord Bullingdon?

Önceki.
sonraki.