Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:06
Lord Bullingdon.
1:11:16
Þimdi beyler, ilk atýþý kimin yapacaðýný
tespit etmek üzere...

1:11:20
havaya bir para atacaðým.
1:11:22
Hakarete uðrayan taraf olarak, yazý mý tura mý
seçmek Lord Bullingdon'ýn hakký.

1:11:27
Ýkiniz de kabul ediyor musunuz?
1:11:32
Evet.
1:11:35
Eðer Lord Bullingdon kazanýrsa,
ilk atýþý o yapacak.

1:11:40
Kaybederse, Bay Lyndon ilk atýþý yapacak.
1:11:46
Ýyice anlaþýldý mý?
1:11:56
Ne diyorsunuz Lord Bullingdon?
1:12:00
Tura.
1:12:09
Tura çýktý.
1:12:12
Lord Bullingdon ilk atýþý yapacak.
1:12:19
Lord Bullingdon...
1:12:21
yerinizi alýr mýsýnýz?
1:12:37
Bir... iki... üç...
1:12:39
dört... beþ... altý...
1:12:42
yedi... sekiz... dokuz... on.
1:12:51
Bay Lyndon, yerinizi alýr mýsýnýz?

Önceki.
sonraki.