Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:11
Hazýr mýsýnýz Lord Bullingdon?
1:16:23
Horozu hazýr duruma getirdiniz mi
Bay Lyndon?

1:16:28
Evet.
1:16:35
Ateþ etmeye hazýrlanýn.
1:16:43
Bir...
1:16:46
iki...
1:16:59
Lord Bullingdon, Bay Lyndon'ýn yere ateþ etmiþ
olmasýný göz önünde bulundurursak...

1:17:04
onurunuzun temizlendiðini
düþünüyor musunuz?

1:17:21
Onurum temizlenmedi.
1:17:56
Bay Lyndon, hazýr mýsýnýz?

Önceki.
sonraki.