Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:02
Bacaðýmý kaybetmek mi?
1:20:05
Ne diye?
1:20:08
Çok basit, hayatýnýzý kurtarmak için.
1:20:12
Kurþun dizin altýndaki kemiði parçalamýþ
ve atardamarý koparmýþ.

1:20:18
Bacaðý kesmezsem,
atardamarý yeniden birleþtirip...

1:20:21
kanamayý durdurmama imkan yok.
1:20:54
Graham.
1:20:56
Evet Lordum?
1:20:57
Hackton Þatosuna geldiðimizde,
Bayan Barry'yi olanlardan haberdar et.

1:21:03
Gereksiz ayrýntýlara girme.
1:21:05
Ona sadece nerede olduðunu
ve bacaðýndan yaralandýðýný söyle.

1:21:10
Yanýna gitmek isteyecektir.
1:21:13
Bir an önce evi terk edip
Londra'ya doðru yola çýkmasýný saðla.

1:21:17
Kati suretle...
1:21:18
annemi görmesine...
1:21:21
veya ayrýlmadan önce
evde olay yaratmasýna meydan verilmesin.

1:21:25
Peki Lordum.

Önceki.
sonraki.