Barry Lyndon
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:03
Gereksiz ayrýntýlara girme.
1:21:05
Ona sadece nerede olduðunu
ve bacaðýndan yaralandýðýný söyle.

1:21:10
Yanýna gitmek isteyecektir.
1:21:13
Bir an önce evi terk edip
Londra'ya doðru yola çýkmasýný saðla.

1:21:17
Kati suretle...
1:21:18
annemi görmesine...
1:21:21
veya ayrýlmadan önce
evde olay yaratmasýna meydan verilmesin.

1:21:25
Peki Lordum.
1:22:39
Bayan Barry, nasýlsýnýz?
1:22:42
Sizi görmek ne güzel Graham. Buyurun.
1:22:44
Teþekkürler.
1:22:47
Notumu aldýnýz mý?
1:22:50
Evet, sizi bekliyorduk.
1:22:52
Güzel, haber vermeden gelmek istemedim.
1:22:56
Bay Lyndon, nasýl oldunuz?

Önceki.
sonraki.