A Bridge Too Far
Преглед.
за.
за.
следващата.

:02:01
s krycнm nбzvem Zelinбшskб zahrada.
:02:04
Eisenhower, kterэ byl pod silnэm tlakem
svэch nadшнzenэch,

:02:07
se postavil na stranu Montgomeryho
:02:09
a operace Zelinбшskб zahrada
se stala skuteиnostн.

:02:14
Tento plбn, tak jako mnohй plбny
v mnoha pшedchozнch vбlkбch,

:02:19
mмl ukonиit boje do Vбnoc,
:02:22
aby se naљi chlapci mohli vrбtit domщ.

Преглед.
следващата.