A Bridge Too Far
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:00
vylodily na severnнm pobшeћн Francie.
:01:03
V иervenci zahбjily vlastnн ofenzнvu
a v srpnu byla osvobozena Paшнћ.

:01:11
Nмmci vљude ustupovali.
:01:15
Ale vнtмzstvн spojencщ
pшinбљela i problйmy.

:01:18
Zбsoby se musely i nadбle dovбћet
z Normandie vzdбlenй pшes 650 km

:01:23
a nebezpeиnм se tenиily.
:01:25
Postup spojencщ se zaиal zpomalovat.
:01:30
Pшed Eisenhowerem stбl
jeљtм jeden problйm -

:01:33
jeho dva nejslavnмjљн generбlovй,
Patton na jihu

:01:37
a Montgomery na severu,
se navzбjem nesnбљeli.

:01:41
Jejich dбvnб rivalita
nebyla jeљtм nikdy tak zuшivб.

:01:46
Pro obм armбdy zkrбtka
nebylo dost zбsob.

:01:49
Oba chtмli porazit Nмmce.
:01:52
Oba se chtмli dostat
do Berlнna jako prvnн.

:01:56
Vzбшн 1944 Montgomery
vypracoval novэ velkolepэ plбn

:02:01
s krycнm nбzvem Zelinбшskб zahrada.
:02:04
Eisenhower, kterэ byl pod silnэm tlakem
svэch nadшнzenэch,

:02:07
se postavil na stranu Montgomeryho
:02:09
a operace Zelinбшskб zahrada
se stala skuteиnostн.

:02:14
Tento plбn, tak jako mnohй plбny
v mnoha pшedchozнch vбlkбch,

:02:19
mмl ukonиit boje do Vбnoc,
:02:22
aby se naљi chlapci mohli vrбtit domщ.

Преглед.
следващата.