Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:02
Lavanta, aptal! Tüm ihtiyar kadýnlar bunu sürer.
Nedenini bilmiyorum.

:12:06
- Çocuklar. O yaþlandý ve sizi...
- Sinir ediyor.

:12:10
Hadi. Murray haklý.
Marion Teyze'den konuþmayalým.

:12:13
Hurra.
:12:15
Murray, bize bir sigara versene.
:12:17
- Cevabýmý biliyorsun.
- Sormadan bilmezsin ki.

:12:21
- Yeni takým komutanýnýzla tanýþtýnýz mý?
- Boþ ver.

:12:23
Boþ ver gitsin.
:12:26
Hepsi ayný. Birini tanýdýn mý hepsini tanýmýþ olursun.
:12:30
Dikkat! Gözler ileri. Göðüs dýþarý. Karný çek.
:12:33
Biliyor musun? Sen çýlgýnsýn.
:12:35
- Evet, çünkü çalýþtým.
- Tanrým.

:12:43
- Krema ister misiniz, Marion Teyze?
- Bunu altýncý kez soruyorsun.

:12:48
Üzgünüm, unutmuþum.
:12:50
Unutmadýn. Sadece umursamýyorsun.
:12:53
Marion, bu tartýþmayý tekrar baþlatmayalým.
:12:56
- Kreama istemiyorum.
- Krema istemiyorsunuz.

:12:58
Yemekten sonra Charles bize
bazý slaytlar gösterecek.

:13:01
Þimdi ziyaretinin sebebini söyler misin, Marion?
:13:05
Thorn Þirketi'nin % 27'si benimdir.
Bana babandan kaldý.

:13:10
Ve bu hissemi de uygun gördüðüm þekilde
kullanma hakkýna sahibim.

:13:14
- Bunu biliyoruz.
- Ve yine biliyorsun ki...

:13:17
...bunlarýn hepsini sana devrettim, Richard.
:13:21
Ancak sana bir þart koþuyorum...
:13:23
Marion, beni tehdit etme.
Çünkü bununla ilgilenmiyorum...

:13:27
100 milyon dolarlýk bir miktara
ilgisiz kalacaðýný zannetmiyorum.

:13:30
Sanýrým burada bulunmamalýyým...
:13:32
Buradasýnýz, Dr. Warren,
çünkü Thorn Müzesi'nin baþkanýsýnýz.

:13:35
Oranýn da % 27'si benimdir.
:13:38
Marion, söyleyeceðini söyle.
Seni rahatsýz eden bir þey varsa bunu bilelim.

:13:42
Çocuklarý akademiden almaný istiyorum.
:13:45
Onlarý ayrý okullara göndermeni istiyorum.
:13:49
Konu çocuklarsa, ne istediðiniz umurumda deðil.
:13:52
- Onlar sizin deðil bizim çocuklarýmýz.
- Ýkisi de senin oðlun deðil.

:13:57
Sana hatýrlatayým.
Mark, Richard'ýn ilk eþinden çocuðudur.


Önceki.
sonraki.