Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:01
Þimdi ziyaretinin sebebini söyler misin, Marion?
:13:05
Thorn Þirketi'nin % 27'si benimdir.
Bana babandan kaldý.

:13:10
Ve bu hissemi de uygun gördüðüm þekilde
kullanma hakkýna sahibim.

:13:14
- Bunu biliyoruz.
- Ve yine biliyorsun ki...

:13:17
...bunlarýn hepsini sana devrettim, Richard.
:13:21
Ancak sana bir þart koþuyorum...
:13:23
Marion, beni tehdit etme.
Çünkü bununla ilgilenmiyorum...

:13:27
100 milyon dolarlýk bir miktara
ilgisiz kalacaðýný zannetmiyorum.

:13:30
Sanýrým burada bulunmamalýyým...
:13:32
Buradasýnýz, Dr. Warren,
çünkü Thorn Müzesi'nin baþkanýsýnýz.

:13:35
Oranýn da % 27'si benimdir.
:13:38
Marion, söyleyeceðini söyle.
Seni rahatsýz eden bir þey varsa bunu bilelim.

:13:42
Çocuklarý akademiden almaný istiyorum.
:13:45
Onlarý ayrý okullara göndermeni istiyorum.
:13:49
Konu çocuklarsa, ne istediðiniz umurumda deðil.
:13:52
- Onlar sizin deðil bizim çocuklarýmýz.
- Ýkisi de senin oðlun deðil.

:13:57
Sana hatýrlatayým.
Mark, Richard'ýn ilk eþinden çocuðudur.

:14:00
- Damien ise kardeþinin oðludur.
- Teþekkür ederim.

:14:05
- Çok teþekkür ederim.
- Ann. Ann, lütfen.

:14:08
Marion, bütün bunlar ne demek oluyor?
:14:10
Mark'ý Damien'dan uzaklaþtýr.
Birlikte olmasýnlar.

:14:14
- Damien onu kötü etkiliyor. Görmüyor musunuz?
- Ne?

:14:18
Tamam. Bu konu beni ilgilendirir.
Konu kapanmýþtýr.

:14:22
- Ve þunu öneriyorum...
- Richard, sen körsün. Bilerek görmezden geliyorsun.

:14:26
- Kardeþinin Damien'ý öldürmek istediðini biliyorsun.
- Defol.

:14:29
- Richard, onu buradan çýkart.
- Onu neden öldürmeye çalýþtý? Gerçeði söyle.

:14:33
- Marion, o hastaydý.
- Ona hiçbir þey açýklamak zorunda deðilsin.

:14:36
Eðer onlarý ayýrmazsan sahip olduðum her þeyi
bir hayýr kurumuna býrakacaðým.

:14:40
Paraný ne yapacaðýn umurumda deðil.
:14:42
Richard, lütfen. Beni dinle.
Söylediklerimin doðru olduðunu biliyorsun.

:14:46
Yaþlý olabilirim ama deli deðilim.
:14:48
Kardeþin Damien'ý öldürmeye çalýþtý.
:14:50
- Defol! Ona gitmesini söyler misin?
- Gidiyorum.

:14:59
Üzgünüm, Charles. Onun adýna özür dilerim.
O yaþlý ve rahatsýz.


Önceki.
sonraki.