Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:00
- Damien ise kardeþinin oðludur.
- Teþekkür ederim.

:14:05
- Çok teþekkür ederim.
- Ann. Ann, lütfen.

:14:08
Marion, bütün bunlar ne demek oluyor?
:14:10
Mark'ý Damien'dan uzaklaþtýr.
Birlikte olmasýnlar.

:14:14
- Damien onu kötü etkiliyor. Görmüyor musunuz?
- Ne?

:14:18
Tamam. Bu konu beni ilgilendirir.
Konu kapanmýþtýr.

:14:22
- Ve þunu öneriyorum...
- Richard, sen körsün. Bilerek görmezden geliyorsun.

:14:26
- Kardeþinin Damien'ý öldürmek istediðini biliyorsun.
- Defol.

:14:29
- Richard, onu buradan çýkart.
- Onu neden öldürmeye çalýþtý? Gerçeði söyle.

:14:33
- Marion, o hastaydý.
- Ona hiçbir þey açýklamak zorunda deðilsin.

:14:36
Eðer onlarý ayýrmazsan sahip olduðum her þeyi
bir hayýr kurumuna býrakacaðým.

:14:40
Paraný ne yapacaðýn umurumda deðil.
:14:42
Richard, lütfen. Beni dinle.
Söylediklerimin doðru olduðunu biliyorsun.

:14:46
Yaþlý olabilirim ama deli deðilim.
:14:48
Kardeþin Damien'ý öldürmeye çalýþtý.
:14:50
- Defol! Ona gitmesini söyler misin?
- Gidiyorum.

:14:59
Üzgünüm, Charles. Onun adýna özür dilerim.
O yaþlý ve rahatsýz.

:15:03
Hayýr, tamam... Sorun yok. Anlýyorum.
:15:06
- Yemekten önce bunun farkýna varmalýydým...
- Richard, sana inanýyorum. Üstünde durma.

:15:12
Gidip slaytlarý hazýrlayayým.
:15:17
Yarýn sabah buradan gitmesini istiyorum.
Onu bu evde istemiyorum.

:15:20
- Zavallý kadýn bunadý.
- "Zavallý kadýn" tehlikeli.

:15:23
Deliliðiyle ortalýðý karýþtýrýyor.
:15:26
Çocuklar onunla ayný odada bulunmak istemiyor.
:15:28
Tamam, sabah ilk iþ onu göndereceðim.
:15:31
- Neden Damien'dan nefret ediyor?
- Bilmiyorum.

:15:33
Ondan fazlasýyla nefret ediyor! Gitmesini sadece
çocuklar ve kendim için istemiyorum.

:15:37
Seni de etkilemeye baþladý.
:15:40
Tamam, bitti artýk. Oldu.
:15:47
Hadi. Charles'ýn yanýna gidelim.

Önceki.
sonraki.