Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:03
Hayýr, tamam... Sorun yok. Anlýyorum.
:15:06
- Yemekten önce bunun farkýna varmalýydým...
- Richard, sana inanýyorum. Üstünde durma.

:15:12
Gidip slaytlarý hazýrlayayým.
:15:17
Yarýn sabah buradan gitmesini istiyorum.
Onu bu evde istemiyorum.

:15:20
- Zavallý kadýn bunadý.
- "Zavallý kadýn" tehlikeli.

:15:23
Deliliðiyle ortalýðý karýþtýrýyor.
:15:26
Çocuklar onunla ayný odada bulunmak istemiyor.
:15:28
Tamam, sabah ilk iþ onu göndereceðim.
:15:31
- Neden Damien'dan nefret ediyor?
- Bilmiyorum.

:15:33
Ondan fazlasýyla nefret ediyor! Gitmesini sadece
çocuklar ve kendim için istemiyorum.

:15:37
Seni de etkilemeye baþladý.
:15:40
Tamam, bitti artýk. Oldu.
:15:47
Hadi. Charles'ýn yanýna gidelim.
:16:11
Bu parçalarýn çoðu yola çýktý.
:16:14
Yaklaþýk üç hafta içinde elimize geçmiþ olur.
:16:24
Ah. Sanýrým bu ilginizi çeker.
:16:27
- Oh, hayatým.
- Evet, ürkütücü görünüyor, deðil mi?

:16:31
Babil Fahiþesi mi?
:16:33
Ýnanýlmazsýn.
Evet, Babil Fahiþesi.

:16:37
Roma'yý simgeliyor.
Canavarýn on boynuzu on kralý temsil ediyor...

:16:41
...ülkesiz krallarý.
Güçlerini Þetyan'dan alan on kral.

:16:45
Ýsimleri oraya kazýnmýþ.
:16:47
Aldatýcý.
:16:50
Küçük Boynuz. Terkedilmiþ Olan.
:16:53
- Neden onu sürüyor?
- Bunu bilmiyorum. Fakat bu durum uzun sürmez.

:16:57
Kutsal Kitap'ýn açýklamasýna göre on kral...

Önceki.
sonraki.