Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:11
Bu parçalarýn çoðu yola çýktý.
:16:14
Yaklaþýk üç hafta içinde elimize geçmiþ olur.
:16:24
Ah. Sanýrým bu ilginizi çeker.
:16:27
- Oh, hayatým.
- Evet, ürkütücü görünüyor, deðil mi?

:16:31
Babil Fahiþesi mi?
:16:33
Ýnanýlmazsýn.
Evet, Babil Fahiþesi.

:16:37
Roma'yý simgeliyor.
Canavarýn on boynuzu on kralý temsil ediyor...

:16:41
...ülkesiz krallarý.
Güçlerini Þetyan'dan alan on kral.

:16:45
Ýsimleri oraya kazýnmýþ.
:16:47
Aldatýcý.
:16:50
Küçük Boynuz. Terkedilmiþ Olan.
:16:53
- Neden onu sürüyor?
- Bunu bilmiyorum. Fakat bu durum uzun sürmez.

:16:57
Kutsal Kitap'ýn açýklamasýna göre on kral...
:17:00
"Fahiþeden nefret ederler.
Onu çölde çýrýlçýplak býrakýrlar...

:17:03
...ateþte yakar ve etini yerler."
:17:09
Bu hiç hoþ deðil.
:17:12
Genç bayan kim?
:17:15
Ýsmi Joan Hart.
Benim arkadaþýmdýr. Bir gazeteci.

:17:18
Bugenhagen'in biyografisini yazýyor.
O bölgede çalýþan arkeoloðun.

:17:22
- Onu duymuþtum.
- Chicago'ya geliyor, Richard.

:17:25
- Seninle röportaj yapmak isityor.
- Ne için?

:17:28
Arkeolojik kazýlarýn ardýndaki
patronu göstermek için.

:17:31
- Röportaj vermekten hoþlanmam.
- Biliyorum.

:17:34
- Her türünden.
- Biliyorum.


Önceki.
sonraki.