Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:15
Hazýr! Dikkat!
:19:18
Hazýr ol... Selam dur!
:19:27
- Bu o olmalý.
- Ýyi görünüyor.

:19:30
Hepsi aynýdýr.
:19:33
Hazýr... Selam!
:19:36
Bradley Takýmý, yerinde kal.
Diðer takýmlar daðýlabilir.

:19:40
Saða dön, marþ.
:19:48
Rahat, çocuklar.
:19:50
Bu Çavuþ Daniel Neff.
:19:52
Takým komutanlýðýný Çavuþ Goodrich'ten devraldý.
:19:56
Çavuþ Neff çok deneyimli bir askerdir.
Bir kaç hafta sonra akademinin...

:20:01
...en gözde takýmý olacaðýnýza inanýyorum.
:20:05
Diðer açýklamalarý Çavuþ'a býrakýyorum.
:20:18
Yalnýzca sizinle konuþtuðumda benimle konuþacaksýnýz.
Ve söylediðim her kelimeyei dinleyeceksiniz.

:20:24
Çünkü yeni görevimde parlamak istiyorum.
:20:27
Ve bunun tek yolu da sizin parlamanýz...
Sizi parlatacaðým.

:20:32
Siz küçük bir grupsunuz.
Baþarýlarýnýz bu meydandaki...

:20:37
...herkesin gözünü kamaþtýrýncaya dek
sizi parlatacaðým.

:20:41
- Anlaþýldý mý?
- Evet, efendim.

:20:45
Kahvaltýdan sonra hepinizle tek tek
ofisimde görüþeceðim.

:20:48
Þimdi... isimleriniz?
:20:51
- Mark Thorn, Çavuþ.
- Thorn?

:20:54
Ailenin burayla güçlü baðlantýlarý var, deðil mi?
:20:57
- Öyle deðil mi?
- Babam ve büyük babam burada okumuþlar, efendim.


Önceki.
sonraki.