Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:01
...en gözde takýmý olacaðýnýza inanýyorum.
:20:05
Diðer açýklamalarý Çavuþ'a býrakýyorum.
:20:18
Yalnýzca sizinle konuþtuðumda benimle konuþacaksýnýz.
Ve söylediðim her kelimeyei dinleyeceksiniz.

:20:24
Çünkü yeni görevimde parlamak istiyorum.
:20:27
Ve bunun tek yolu da sizin parlamanýz...
Sizi parlatacaðým.

:20:32
Siz küçük bir grupsunuz.
Baþarýlarýnýz bu meydandaki...

:20:37
...herkesin gözünü kamaþtýrýncaya dek
sizi parlatacaðým.

:20:41
- Anlaþýldý mý?
- Evet, efendim.

:20:45
Kahvaltýdan sonra hepinizle tek tek
ofisimde görüþeceðim.

:20:48
Þimdi... isimleriniz?
:20:51
- Mark Thorn, Çavuþ.
- Thorn?

:20:54
Ailenin burayla güçlü baðlantýlarý var, deðil mi?
:20:57
- Öyle deðil mi?
- Babam ve büyük babam burada okumuþlar, efendim.

:21:01
Ýyi. Fakat bu sana bir ayrýcalýk saðlamayacak.
Burada hepimiz eþitiz.

:21:08
Senin isimin?
:21:09
Damien Thorn, Çavuþ.
:21:13
- Pek benzemiyorsunuz.
- Kuzeniz, Çavuþ.

:21:17
Tamam. Ayný þeyler senin için de geçerli.
:21:22
Senin ismin?
:21:52
- Günaydýn, Bill.
- Ah, Richard.

:21:55
Seninle konuþmak istediðim bir konu var.

Önceki.
sonraki.