Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:01
Ýyi. Fakat bu sana bir ayrýcalýk saðlamayacak.
Burada hepimiz eþitiz.

:21:08
Senin isimin?
:21:09
Damien Thorn, Çavuþ.
:21:13
- Pek benzemiyorsunuz.
- Kuzeniz, Çavuþ.

:21:17
Tamam. Ayný þeyler senin için de geçerli.
:21:22
Senin ismin?
:21:52
- Günaydýn, Bill.
- Ah, Richard.

:21:55
Seninle konuþmak istediðim bir konu var.
:22:00
Paul'le geçinmemin güç olduðunu
bilenlerden biriyim.

:22:03
Fakat onun özelliklerine sahip birini bulmamýz
üç yýlýmýz aldý.

:22:06
Onun özelliklerini sorgulamýyorum. O...
:22:10
Onun tarzý.
:22:12
Onun tarzýna bile uyabilirim.
Her çeþit insanla çalýþtým.

:22:16
Hayýr. Onun getirdiði öneriden hoþlanmadým.
Mideme sancýlar giriyor.

:22:21
Ben de düþüncelerimi saklamayý pek sevmem.
:22:23
Adalet Bakanlýðý'yla aramýzda
sorun çýkacaðýndan mý endiþeleniyorsun?

:22:27
Þey, dokunulmamasý gereken konulara deðiniyor.
:22:31
Bill... artýk onu konuþmayalým.
Ýtirazlarýný her zamankinden...

:22:35
...daha nazik bir biçimde yapar mýsýn.
:22:47
Jennie. Bayan Marion hala giyinmedi mi?
:22:49
Uyandýðýný sanmýyorum, Bayan Thorn.
Kapýsýný çaldým fakat cevap vermedi.

:22:53
Teþekkür edrim.
:22:59
Marion Teyze?

Önceki.
sonraki.