Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:00
Paul'le geçinmemin güç olduðunu
bilenlerden biriyim.

:22:03
Fakat onun özelliklerine sahip birini bulmamýz
üç yýlýmýz aldý.

:22:06
Onun özelliklerini sorgulamýyorum. O...
:22:10
Onun tarzý.
:22:12
Onun tarzýna bile uyabilirim.
Her çeþit insanla çalýþtým.

:22:16
Hayýr. Onun getirdiði öneriden hoþlanmadým.
Mideme sancýlar giriyor.

:22:21
Ben de düþüncelerimi saklamayý pek sevmem.
:22:23
Adalet Bakanlýðý'yla aramýzda
sorun çýkacaðýndan mý endiþeleniyorsun?

:22:27
Þey, dokunulmamasý gereken konulara deðiniyor.
:22:31
Bill... artýk onu konuþmayalým.
Ýtirazlarýný her zamankinden...

:22:35
...daha nazik bir biçimde yapar mýsýn.
:22:47
Jennie. Bayan Marion hala giyinmedi mi?
:22:49
Uyandýðýný sanmýyorum, Bayan Thorn.
Kapýsýný çaldým fakat cevap vermedi.

:22:53
Teþekkür edrim.
:22:59
Marion Teyze?
:23:00
Uçaðýnýzý kaçýracaksýnýz.
:23:20
Paul, elektronik sektöründe liderliði
ele geçirmemiz hakkýnda ne diyorsun?

:23:24
Hatalýsýn. Benim raporuma göre Thorn Þirketi'nin
asýl faaliyet alaný...

:23:28
...enerji ve elektroniktir.
:23:31
Bu önyargýnýn nedeni
piyasada neler olduðuna aldýrmýyor oluþumuz.

:23:35
Kiþisel riskimize aldýrmýyoruz. Bizim kazançlý
geleceðimiz enerji sektöründe yatýyor.

:23:40
Ne? Bu senin tipik ifaden, Paul.
Bu acýmasýz ve...

:23:44
Ve gerçek.
Acýmasýz deðil, gerçekçi.

:23:48
Piyasa, orada dur.
:23:51
Tüm çözüm yollarý belirtildi mi?
:23:53
Hayýr, henüz deðil. Her tankta farklý
gübre ve böcek zehiri var.

:23:57
Biz bunlarý deneysel ürün yataklarýna
pompalayana dek ortaya çýkmayacak.


Önceki.
sonraki.