Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:00
Uçaðýnýzý kaçýracaksýnýz.
:23:20
Paul, elektronik sektöründe liderliði
ele geçirmemiz hakkýnda ne diyorsun?

:23:24
Hatalýsýn. Benim raporuma göre Thorn Þirketi'nin
asýl faaliyet alaný...

:23:28
...enerji ve elektroniktir.
:23:31
Bu önyargýnýn nedeni
piyasada neler olduðuna aldýrmýyor oluþumuz.

:23:35
Kiþisel riskimize aldýrmýyoruz. Bizim kazançlý
geleceðimiz enerji sektöründe yatýyor.

:23:40
Ne? Bu senin tipik ifaden, Paul.
Bu acýmasýz ve...

:23:44
Ve gerçek.
Acýmasýz deðil, gerçekçi.

:23:48
Piyasa, orada dur.
:23:51
Tüm çözüm yollarý belirtildi mi?
:23:53
Hayýr, henüz deðil. Her tankta farklý
gübre ve böcek zehiri var.

:23:57
Biz bunlarý deneysel ürün yataklarýna
pompalayana dek ortaya çýkmayacak.

:24:01
Tamam, devam et.
:24:04
Her 8.6 saniyede bir insan
açlýktan ölüyor.

:24:07
Dakikada yedi.
Saatte 420. Her gün 10.000!

:24:12
Tüm bu insanlarý beslemek için
okyanuslarda tarlalara ihtiyacýmýz var.

:24:15
Yüksek kazançlý ürünler geliþtirmek için
hastalýklara dirençli tahýllar yetiþtirmeliyiz.

:24:19
Petrol ülkeleri bu konuda tereddüt etmeyecektir.
:24:23
Öyleyse bunun yiyecekten farký ne?
:24:25
Eðer belinde býçak varsa,
onu taþýmayý sürdürürsün.

:24:28
Peki benim önerimi neden ahlaka aykýrý buluyorsunuz?
:24:30
Kaba ve insani deðil...
Bana göre ise illegal.

:24:34
Ýnsani olmayan insanlarý doyurmak mý?
:24:36
- Telefon, Bay Thorn.
- Meþgulüm.

:24:38
Bu acil, efendim.
:24:43
Bill'in söylediði þu; eðer insanlarýn yiyeceðini
kontrol edersek, onlarý köleleþtirmiþ oluruz.

:24:48
- Ah, müþteriler.
- Ama sen onlarýn topraklarýný
satýn alamk istiyorsun.

:24:51
Thorn'un elinde geliþmiþ çiftlikler kurulmasýný...
:24:54
...saðlayacak yeterli
bilgi ve makina parklarý var.

:24:57
Elimizdeki gübre ve yem formülleriyle...

Önceki.
sonraki.