Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:01
Tamam, devam et.
:24:04
Her 8.6 saniyede bir insan
açlýktan ölüyor.

:24:07
Dakikada yedi.
Saatte 420. Her gün 10.000!

:24:12
Tüm bu insanlarý beslemek için
okyanuslarda tarlalara ihtiyacýmýz var.

:24:15
Yüksek kazançlý ürünler geliþtirmek için
hastalýklara dirençli tahýllar yetiþtirmeliyiz.

:24:19
Petrol ülkeleri bu konuda tereddüt etmeyecektir.
:24:23
Öyleyse bunun yiyecekten farký ne?
:24:25
Eðer belinde býçak varsa,
onu taþýmayý sürdürürsün.

:24:28
Peki benim önerimi neden ahlaka aykýrý buluyorsunuz?
:24:30
Kaba ve insani deðil...
Bana göre ise illegal.

:24:34
Ýnsani olmayan insanlarý doyurmak mý?
:24:36
- Telefon, Bay Thorn.
- Meþgulüm.

:24:38
Bu acil, efendim.
:24:43
Bill'in söylediði þu; eðer insanlarýn yiyeceðini
kontrol edersek, onlarý köleleþtirmiþ oluruz.

:24:48
- Ah, müþteriler.
- Ama sen onlarýn topraklarýný
satýn alamk istiyorsun.

:24:51
Thorn'un elinde geliþmiþ çiftlikler kurulmasýný...
:24:54
...saðlayacak yeterli
bilgi ve makina parklarý var.

:24:57
Elimizdeki gübre ve yem formülleriyle...
:25:01
...bu olanaðý birleþtirebilirsek
herhangi bir hükumetle bu iþi kurabiliriz.

:25:04
Eðer insanlarýn topraklarýný kontrol edersek
onlarý kiracý yapmýþ oluruz.

:25:07
- Bill... onlarýn karýnlarýný doyuracaðýz.
- Paul'ün fikrine katýlýyorum.

:25:11
Birazdan döneceðim.
:25:17
Marion dün gece uykusunda ölmüþ--
kalp yetmezliði.

:25:19
- Çük üzüldüm.
- Gitmem gerek. Sonra konuþuruz, Bill.

:25:24
- Paul, sabah kahvaltýya ne dersin?
- Elbette.

:25:30
- Apartman diaresine taþýnmýþlar mýydý?
- Bugün.

:25:35
Kýþ tekrar geldi.
:25:37
Þu gerideki Damien'ýn babasý.
:25:39
Benim ihtiyar da bu takýmda oynamýþ.
Ýþte o.

:25:42
Ýleride oynardý.
Robert Thorn ise geri oyuncusuymuþ.

:25:45
Geride oynamasýna raðmen
tüm oyuncularý çaðýrýrmýþ.

:25:48
- Sýra sende, Damien.
- Hey, Teddy.

:25:51
Bir daha babam hakkýnda konuþma.
Anladýn mý?

:25:55
Þakadan anlamaz mýsýn?
:25:57
Evet.

Önceki.
sonraki.