Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:01
...bu olanaðý birleþtirebilirsek
herhangi bir hükumetle bu iþi kurabiliriz.

:25:04
Eðer insanlarýn topraklarýný kontrol edersek
onlarý kiracý yapmýþ oluruz.

:25:07
- Bill... onlarýn karýnlarýný doyuracaðýz.
- Paul'ün fikrine katýlýyorum.

:25:11
Birazdan döneceðim.
:25:17
Marion dün gece uykusunda ölmüþ--
kalp yetmezliði.

:25:19
- Çük üzüldüm.
- Gitmem gerek. Sonra konuþuruz, Bill.

:25:24
- Paul, sabah kahvaltýya ne dersin?
- Elbette.

:25:30
- Apartman diaresine taþýnmýþlar mýydý?
- Bugün.

:25:35
Kýþ tekrar geldi.
:25:37
Þu gerideki Damien'ýn babasý.
:25:39
Benim ihtiyar da bu takýmda oynamýþ.
Ýþte o.

:25:42
Ýleride oynardý.
Robert Thorn ise geri oyuncusuymuþ.

:25:45
Geride oynamasýna raðmen
tüm oyuncularý çaðýrýrmýþ.

:25:48
- Sýra sende, Damien.
- Hey, Teddy.

:25:51
Bir daha babam hakkýnda konuþma.
Anladýn mý?

:25:55
Þakadan anlamaz mýsýn?
:25:57
Evet.
:26:02
- Nedir tüm bunlar?
- Kuzenin kendini bir þey sanýyor.

:26:07
Benim ihtiyar derdi ki Thornlar
kendi þapkalarýný kendileri yaparmýþ...

:26:09
...çünkü hiçbir maðazada koca kfalarý için
yeterince büyük þapka bulamazlarmýþ.

:26:19
Bunu yaptýðýna piþman olacaksýn, Thorn.
:26:21
"Matematik, iyi.
Fen, çok iyi. Askeri tarih, orta."

:26:25
"Geliþme gösteriyor."
- Evet, Çavuþ.

:26:28
Beden eðitimi mükemmel.
Duyduðuma göre iyi futbol oynuyormuþsun.

:26:32
Senin baþarýlarýnla gurur duyacaðýz.
Bir neden varsa gururlanmalýyýz.

:26:36
Evet, Çavuþ.
:26:39
Sana öðretmek ve
sana yardým etmek için buradayým.

:26:42
Herhangi bir problemin olunca bana gel.
:26:44
Korkma. Gece veya gündüz.
Tavsiye için. Anladýn mý?

:26:50
- Baþüstüne, Çavuþ.
- Birbirimizi daha iyi tanýmalýyýz.

:26:54
Demek sen de öksüzsün.
:26:57
Ortak bir noktamýz var.

Önceki.
sonraki.