Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:02
- Nedir tüm bunlar?
- Kuzenin kendini bir þey sanýyor.

:26:07
Benim ihtiyar derdi ki Thornlar
kendi þapkalarýný kendileri yaparmýþ...

:26:09
...çünkü hiçbir maðazada koca kfalarý için
yeterince büyük þapka bulamazlarmýþ.

:26:19
Bunu yaptýðýna piþman olacaksýn, Thorn.
:26:21
"Matematik, iyi.
Fen, çok iyi. Askeri tarih, orta."

:26:25
"Geliþme gösteriyor."
- Evet, Çavuþ.

:26:28
Beden eðitimi mükemmel.
Duyduðuma göre iyi futbol oynuyormuþsun.

:26:32
Senin baþarýlarýnla gurur duyacaðýz.
Bir neden varsa gururlanmalýyýz.

:26:36
Evet, Çavuþ.
:26:39
Sana öðretmek ve
sana yardým etmek için buradayým.

:26:42
Herhangi bir problemin olunca bana gel.
:26:44
Korkma. Gece veya gündüz.
Tavsiye için. Anladýn mý?

:26:50
- Baþüstüne, Çavuþ.
- Birbirimizi daha iyi tanýmalýyýz.

:26:54
Demek sen de öksüzsün.
:26:57
Ortak bir noktamýz var.
:27:00
Foster'ý içeri gönder.
:27:06
Sorun ne?
Bu durumu beðenmedin mi?

:27:10
Teddy.
:27:12
Baþka bir Thorn.
:27:46
- Ne halt etmeye bekliyorsunuz? Foster.
- Evet, efendim?

:27:48
Siz ikiniz, iþiniz bitti mi? Çýkýn.
:27:54
Sen ne yapýyorsun?
Yerleri mi cilalýyorsun?


Önceki.
sonraki.