Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:05
Ona ne yaptýn?
:28:09
Bilmiyorum.
:28:11
Bilmiyorum.
:28:17
Hadi. Sahanýn etrafýnda koþalým.
:28:24
Hadi.
:28:33
Ne zaman sergiyi açmayý düþünüyorsun?
:28:35
Bir çok þey son sandýklarýn gelmesine baðlý.
:28:40
- Paskalya'ya doðru diyebilirim.
- Ýyi.

:28:47
Mark'ýn doðumgünü partisine gelecek misin?
:28:50
- Elbette geleceðim. Göl donmuþ mudur?
- Buz patenlerini getir.

:28:59
- Raporun hakkýnda bir karara vardým.
- Bana...

:29:03
Bill Atherton'un tarafýný tutmaya karar verdim.
:29:07
Evet...
:29:09
Böyle köklü bir programý desteklememek
þirket için kötü olacak.

:29:12
Ben olsam zamanýndan önce karar vermezdim.
:29:15
- Buzun üzerinde devam ederiz?
- Güzel.

:29:23
Richard... Eðer fazla ileri gittiðimi
düþünüyorsan...

:29:27
...eðer Bill'in bana karþý düþmanca tavýrlarý
devam edecekse, belki de þirketten ayrýlmalýyým.

:29:32
Unut bunu. Senin de zamanýn gelecek.
:29:44
- Yaðmur yaðacak gibi, Murray.
- Olabilir, efendim.

:29:47
- Gidelim.
- Bay Thorn!

:29:49
Size böyle baðýrdýðým için-- baðýþlayýn.
Sizi kaçýrmak istemedim.

:29:52
Adým Joan Hart.
Sanýrým Charles Warren size benden bahsetmiþti.

:29:55
- Evet.
- Sizinle konuþmalýyým.

:29:57
- Þey, ona söylemiþtim...
- Hava dondurucu. Arabanýzda oturabilir miyiz?


Önceki.
sonraki.