Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:03
Bill Atherton'un tarafýný tutmaya karar verdim.
:29:07
Evet...
:29:09
Böyle köklü bir programý desteklememek
þirket için kötü olacak.

:29:12
Ben olsam zamanýndan önce karar vermezdim.
:29:15
- Buzun üzerinde devam ederiz?
- Güzel.

:29:23
Richard... Eðer fazla ileri gittiðimi
düþünüyorsan...

:29:27
...eðer Bill'in bana karþý düþmanca tavýrlarý
devam edecekse, belki de þirketten ayrýlmalýyým.

:29:32
Unut bunu. Senin de zamanýn gelecek.
:29:44
- Yaðmur yaðacak gibi, Murray.
- Olabilir, efendim.

:29:47
- Gidelim.
- Bay Thorn!

:29:49
Size böyle baðýrdýðým için-- baðýþlayýn.
Sizi kaçýrmak istemedim.

:29:52
Adým Joan Hart.
Sanýrým Charles Warren size benden bahsetmiþti.

:29:55
- Evet.
- Sizinle konuþmalýyým.

:29:57
- Þey, ona söylemiþtim...
- Hava dondurucu. Arabanýzda oturabilir miyiz?

:30:00
- Þey...
- Gazetecilerle konuþmadýðýnýzý biliyorum...

:30:03
- Havaalanýna gidiyorum.
- Ýki dakika.

:30:05
- Þey...
- Lütfen?

:30:06
- Uçaðýmý kaçýracaðým. Þimdi, eðer...
- Sizinle havaalanýna geleceðim.

:30:12
Tamam, girin.
:30:26
Tamam, Bayan Hart. Zamanýmýz kýsa.
Ne öðrenmek istiyorsunuz?

:30:30
Arkeolog Carl Bugenhagen'le tanýþmýþ mýydýnýz?
:30:34
- Hayýr. Ýsmini duydum.
- O ayrýca bir þeytan kovucuydu.
Bunu biliyor muydunuz?

:30:38
Hayýr.
:30:39
Ýskeleti geçen hafta Hazor'daki kazýda bulundu,
Yigael'in Duvarý'nýn yakýnýnda.

:30:44
Yedi yýl önce ortadan kaybolmuþtu.
:30:47
Bir gazetecilik varsayýmý.
Ýskeletin Bugenhagen'e ait olduðu henüz doðrulanmadý.

:30:52
Oh, ama doðrulandý! Oradan yeni geldim.
:30:55
Kardeþiniz onunla buluþmuþtu.
Bunu biliyor muydunuz?

:30:58
Bu bilgiye nereden ulaþtýnýz?

Önceki.
sonraki.