Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:00
- Þey...
- Gazetecilerle konuþmadýðýnýzý biliyorum...

:30:03
- Havaalanýna gidiyorum.
- Ýki dakika.

:30:05
- Þey...
- Lütfen?

:30:06
- Uçaðýmý kaçýracaðým. Þimdi, eðer...
- Sizinle havaalanýna geleceðim.

:30:12
Tamam, girin.
:30:26
Tamam, Bayan Hart. Zamanýmýz kýsa.
Ne öðrenmek istiyorsunuz?

:30:30
Arkeolog Carl Bugenhagen'le tanýþmýþ mýydýnýz?
:30:34
- Hayýr. Ýsmini duydum.
- O ayrýca bir þeytan kovucuydu.
Bunu biliyor muydunuz?

:30:38
Hayýr.
:30:39
Ýskeleti geçen hafta Hazor'daki kazýda bulundu,
Yigael'in Duvarý'nýn yakýnýnda.

:30:44
Yedi yýl önce ortadan kaybolmuþtu.
:30:47
Bir gazetecilik varsayýmý.
Ýskeletin Bugenhagen'e ait olduðu henüz doðrulanmadý.

:30:52
Oh, ama doðrulandý! Oradan yeni geldim.
:30:55
Kardeþiniz onunla buluþmuþtu.
Bunu biliyor muydunuz?

:30:58
Bu bilgiye nereden ulaþtýnýz?
:31:00
Birlikte çalýþtýðým bir fotoðrafçý, kardeþinizle
birlikte gitti. Orada öldü.

:31:05
- Kafasý koparak öldü.
- Murray, arabayý durdur.

:31:09
Kardeþiniz Bugenhagen'i görmeye gitti.
Bir kaç gün sonra da Bugenhagen ortadan kayboldu.

:31:13
- Dýþarý çýkýn.
- Onu neden görmeye gittiðini biliyor musunuz?

:31:16
Sizi dýþarý atmaya beni zorlamayýn, Bayan Hart.
:31:18
Beni dinlemelisiniz.
Yýllardýr bu konu hakkýnda çalýþmaktayým.

:31:21
Sanýrým parçalarý biraraya getirdim.
:31:24
Önceleri Ýncil'deki kehanetlere inanmazdým.
:31:27
Ama þimdi...
Ölümcül bir tehlike içindesiniz.

:31:29
- Benimle bir daha görüþmeye çalýþmayýn.
- Tüm gücünüzle Ýsa'ya sarýlýn.

:31:33
Sadece o sizi koruyabilir.
:31:36
Lütfen. Beni dinlemelisiniz.
:31:38
Lütfen. Beni dinlemelisiniz.
:31:41
Bugenhagen kardeþinizi uyarmýþtý.
:31:44
Oh, Tanrým...
:31:49
Sonunda geçen hafta Yigael'in Duvarý'ný
ortaya çýkardýk.

:31:53
- Yigael de kim?
- Ýnanýlmaz biri. Çok gizemli.

:31:56
Tam olarak emin deðiliz. O bir keiþiþti,
bir þeytan kovucu. 13. yüzyýlda yaþamýþ.


Önceki.
sonraki.