Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:00
Birlikte çalýþtýðým bir fotoðrafçý, kardeþinizle
birlikte gitti. Orada öldü.

:31:05
- Kafasý koparak öldü.
- Murray, arabayý durdur.

:31:09
Kardeþiniz Bugenhagen'i görmeye gitti.
Bir kaç gün sonra da Bugenhagen ortadan kayboldu.

:31:13
- Dýþarý çýkýn.
- Onu neden görmeye gittiðini biliyor musunuz?

:31:16
Sizi dýþarý atmaya beni zorlamayýn, Bayan Hart.
:31:18
Beni dinlemelisiniz.
Yýllardýr bu konu hakkýnda çalýþmaktayým.

:31:21
Sanýrým parçalarý biraraya getirdim.
:31:24
Önceleri Ýncil'deki kehanetlere inanmazdým.
:31:27
Ama þimdi...
Ölümcül bir tehlike içindesiniz.

:31:29
- Benimle bir daha görüþmeye çalýþmayýn.
- Tüm gücünüzle Ýsa'ya sarýlýn.

:31:33
Sadece o sizi koruyabilir.
:31:36
Lütfen. Beni dinlemelisiniz.
:31:38
Lütfen. Beni dinlemelisiniz.
:31:41
Bugenhagen kardeþinizi uyarmýþtý.
:31:44
Oh, Tanrým...
:31:49
Sonunda geçen hafta Yigael'in Duvarý'ný
ortaya çýkardýk.

:31:53
- Yigael de kim?
- Ýnanýlmaz biri. Çok gizemli.

:31:56
Tam olarak emin deðiliz. O bir keiþiþti,
bir þeytan kovucu. 13. yüzyýlda yaþamýþ.

:32:01
Hikayeye göre Þeytan, Yigael'e
insan olarak görünmüþ.

:32:05
Beklenmedik bir biçimde onu zihninden atmýþ.
:32:07
Saklanmýþ ve aklýndan çýkmayan
görüntüsünü resmetmiþ:

:32:11
Ýsa-karþýtý'nýn inanýlmaz bir tasviri.
Doðumundan düþüþüne.

:32:16
Bu konuda Richard'a hiçbir þey söylememeni
istiyorum...

:32:19
- Bunun bir hediye olmasýný istiyorum.
- Ýyi.

:32:22
Senin için de bir sürprizim var.
:32:25
Senin favori parçan.
Onu dördüncü galerinin tam ortasýna koyacaðýz.

:32:29
Belki de onu arka kapýlardan birinin
arkasýna koymalýyýz.

:32:32
- Charles.
- Joan. Ne zaman geldin?

:32:36
- Dün gece.
- Afedersin, Ann. Bu Joan Hart, o...

:32:39
- Richard'la görüþmek isteyen kiþi.
- Onunla görüþtüm.

:32:42
- Ne yaptýn?
- Hiçbir soruma cevap alamadým.

:32:44
- Bu çok önemliydi.
- Çok ikna edici olmalýsýnýz.

:32:47
Gazetecilere karþý pek iyi düþünceleri yok.
:32:52
Afedersiniz, bir çaðrý aldým.
:32:58
Kocanýz basýna karþý haksýzlýk ediyor.
Oysa kardeþiyle basýnýn arasý iyiydi.


Önceki.
sonraki.