Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:01
Hikayeye göre Þeytan, Yigael'e
insan olarak görünmüþ.

:32:05
Beklenmedik bir biçimde onu zihninden atmýþ.
:32:07
Saklanmýþ ve aklýndan çýkmayan
görüntüsünü resmetmiþ:

:32:11
Ýsa-karþýtý'nýn inanýlmaz bir tasviri.
Doðumundan düþüþüne.

:32:16
Bu konuda Richard'a hiçbir þey söylememeni
istiyorum...

:32:19
- Bunun bir hediye olmasýný istiyorum.
- Ýyi.

:32:22
Senin için de bir sürprizim var.
:32:25
Senin favori parçan.
Onu dördüncü galerinin tam ortasýna koyacaðýz.

:32:29
Belki de onu arka kapýlardan birinin
arkasýna koymalýyýz.

:32:32
- Charles.
- Joan. Ne zaman geldin?

:32:36
- Dün gece.
- Afedersin, Ann. Bu Joan Hart, o...

:32:39
- Richard'la görüþmek isteyen kiþi.
- Onunla görüþtüm.

:32:42
- Ne yaptýn?
- Hiçbir soruma cevap alamadým.

:32:44
- Bu çok önemliydi.
- Çok ikna edici olmalýsýnýz.

:32:47
Gazetecilere karþý pek iyi düþünceleri yok.
:32:52
Afedersiniz, bir çaðrý aldým.
:32:58
Kocanýz basýna karþý haksýzlýk ediyor.
Oysa kardeþiyle basýnýn arasý iyiydi.

:33:02
Öyle miydi? Kardeþiyle tanýþmadým.
:33:05
Doðru.
Siz Richard Thorn'un ikinci eþisiniz.

:33:08
Bana Damien'dan bahsedin.
Nasýl bir çocuktur?

:33:11
- Askeri akademideki yaþamdan hoþlanýyor mu?
- Ann.

:33:13
- Tek kelime etme. Richard çok sinirli.
- Charles, tehlike içindesiniz. Hepiniz.

:33:19
- Nereden biliyorsun?
- Yigael'in Duvarý'ný gördüm.

:33:21
- Ne gördüðün umurumda deðil.
- Umursamalýsýn. Damien...

:33:24
Ne olmuþ Damien'a?
:33:28
Henüz emin deðilim.
:33:35
Tüm bunlar ne demek oluyor?

Önceki.
sonraki.