Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:00
Mutlu yýllar sana, sevgili Mark
:39:04
Mutlu yýllar sana.
:39:11
- Bir dilek tut ve mumlarý söndür.
- Devam et, Mark. Hepsini söndür.

:39:15
Hepsini, Mark.
:39:20
Tut, Mark.
:39:23
Pastayý kes.
:39:26
- Bir dilek tut.
- Birini yapacak.

:39:29
Göle gittiler.
:39:36
Oh, Paul. Bunu öðrendiðime sevindim.
:39:39
Toprak ele geçirme projesini
rafa kaldýrmaya karar vermene.

:39:42
Þey... Þirketin önemli uðrþalarýndan
biri olabilirdi, Bill.

:39:45
Ama itirazýný hala anlamýþ deðilim.
:39:48
Nedeni sadece yasal olmayýþý deðil.
:39:51
Hayýr.
:39:53
Ahlaki olmayýþý mý?
:39:59
- Öyle.
- Teþekkürler.

:40:02
- Bir çatal al, sevgilim.
- Tamam.

:40:04
Teþekkürler.
:40:13
- Akademide durum nasýl, Damien?
- Ýyi, Bay Buher.

:40:17
Ya Çavuþ Neff?
:40:19
- Onu tanýyor musunuz?
- Onu soruþturdum.

:40:22
Gözüm üzerinde, Damien.
:40:25
Thorn Endüstri için
tam olarak ne yaptýðýmý biliyor musun?

:40:28
- Tam olarak deðil, efendim.
- Bilmelisin.

:40:30
Thorn Þirketleri ile ilgili herþeyi bilmelisin.
Bir gün senin olacaklar.

:40:35
Ve Mark'ýn.
:40:37
Ve Mark'ýn. Elbette.
:40:39
Yakýnda fabrikayý görmeye gelir misin?
:40:43
- Arkadaþlarýmý da getirebilir miyim?
- Elbette.

:40:46
Biraz dinler misiniz?
:40:49
Dinleyin, herkes.
:40:51
Mark hediyelerini açmadan önce
bir sürprizim var.

:40:55
Beni takip etmenizi istiyorum.

Önceki.
sonraki.