Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:02
- Bir çatal al, sevgilim.
- Tamam.

:40:04
Teþekkürler.
:40:13
- Akademide durum nasýl, Damien?
- Ýyi, Bay Buher.

:40:17
Ya Çavuþ Neff?
:40:19
- Onu tanýyor musunuz?
- Onu soruþturdum.

:40:22
Gözüm üzerinde, Damien.
:40:25
Thorn Endüstri için
tam olarak ne yaptýðýmý biliyor musun?

:40:28
- Tam olarak deðil, efendim.
- Bilmelisin.

:40:30
Thorn Þirketleri ile ilgili herþeyi bilmelisin.
Bir gün senin olacaklar.

:40:35
Ve Mark'ýn.
:40:37
Ve Mark'ýn. Elbette.
:40:39
Yakýnda fabrikayý görmeye gelir misin?
:40:43
- Arkadaþlarýmý da getirebilir miyim?
- Elbette.

:40:46
Biraz dinler misiniz?
:40:49
Dinleyin, herkes.
:40:51
Mark hediyelerini açmadan önce
bir sürprizim var.

:40:55
Beni takip etmenizi istiyorum.
:41:33
Bir çocuðun 13. yaþgünü erkeliðinin baþlangýcýdýr.
:41:38
Bazý kültürlerde... baþlangýç törenleri vardýr.
Senin de olacak, Damien.

:41:43
Evet... Çocukça þeyleri býrakmanýn ve kim olduðunla
yüzleþmenin zamaný geliyor.

:41:50
Büyük bir an, Damien.
Bunu hissediyor musun?

:41:54
Sanýrým.
:41:57
Emin deðilim.

Önceki.
sonraki.