Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:33
Bir çocuðun 13. yaþgünü erkeliðinin baþlangýcýdýr.
:41:38
Bazý kültürlerde... baþlangýç törenleri vardýr.
Senin de olacak, Damien.

:41:43
Evet... Çocukça þeyleri býrakmanýn ve kim olduðunla
yüzleþmenin zamaný geliyor.

:41:50
Büyük bir an, Damien.
Bunu hissediyor musun?

:41:54
Sanýrým.
:41:57
Emin deðilim.
:42:00
Ama içimde bir þeyler olduðunu hissediyorum.
Bir þeyler olmak üzere.

:42:05
Bu bizim kaderimiz. Hepimizin.
:42:08
Amcanýn da.
:42:10
Ve Bill Atherton. Ve benimki.
:42:13
Derin ve sözsüz bir bilgi,
vaktimiz geldiðinde.

:42:21
Hey, Damien, hadi. Havai fiþekler atýlýyor.
:42:38
Mutlu yýllar sana.
:42:42
- Mutlu yýllar sana.
- Oh, þuna bak.

:42:46
Mutlu yýllar, sevgili Mark.
:42:50
Mutlu yýllar sana.

Önceki.
sonraki.