Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:00
Richard... Birazdan gidiyorum.
:47:03
Pekala, Paul, senin zamanýn umduðumuzdan
erken geldi.

:47:08
Bir süre baþkan olarak
tek baþýna çalýþacaksýn.

:47:11
Çünkü Ann ve ben tatile çýkýyoruz.
:47:17
Endiþelenme, Richard.
Herþeyi yoluna sokacaðýz.

:47:20
Son bir kaç gündür buralarda
olduðun için saðol.

:47:23
Bunu takdir ettim.
:48:08
- Günaydýn, Byron.
- Bugün kapaktaydýn!

:48:11
Görmüþsündür. Bence bu çok iyi.
:48:15
- Pasarian'dan haber var mý?
- Hayýr. Tamamen ortadan kayboldu.

:48:19
- Richard seni görmek istiyor.
- Tatilden döndü mü?

:48:22
- Evet, harika görünüyor.
- Buna ihtiyacý vardý.

:48:26
Pasarian Hindistan'da ne cehennemde?
:48:29
Oradaki toprak satýn alma önerisiyle ilgili
ikinci bir fikre ihtiyacým vardý.

:48:32
Zaten satýn almadýk mý?
:48:35
Kararý uygulamaya geçirdiðimizle ilgili
raporumu onaylamýþtýn.

:48:39
Bu ebni þirketle ilgili verilen
kararlarýn dýþýnda býrakmaz.

:48:43
- Sen tatildeydin.
- Bana telefonla ulaþabilirdin.

:48:47
Bill Atherton bu kararý kabul etmezdi.
:48:50
- Ben Bill Atherton deðilim.
- Bunu senden beklemezdim.

:48:53
Fakat þirket yönetimindeki kurallarý
takip etmen lazým.


Önceki.
sonraki.